Chcete mít po ruce vždy aktuality o týrání a tomhle webu??
Nechce si novinky posílat na mail!!
Jsi proti týríní zvířat a nechceš,aby se na nich testavalo?
Tak vypln formulář!!!
Pokud tyto stránky chceš podpořit,dej si ikonku na blog nebo stránky:


A vypln formulář,jestli stránky podpoříš.Nikde se nic zveřejnovat nebude,je to jen pro mě.

 

Netýrejte zvířata!!!

 
 

Týrání zvířat

Něco o týrání zvířátek....


Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.

Ačkoliv jsou zvířata z právního hlediska pojímána v právních řádech mnoha států jako movité věci, zároveň se začíná od posledních desetiletí 20. století objevovat názor na jejich ochranu jako živé bytosti. Týrání zvířat se tak stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody v různé délce v závislosti na státě. V dalších zemích se jedná o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu. V dalších zemích nejsou zvířatům přisouzena žádná práva a tak se při špatném chování k nim nejedná o žádný přestupek. Legislativní pohled na tyto činy vůči zvířatům jsou závislé na kulturním prostředí a aktivitám obyvatelstva, které se zasadilo o zavedení práv zvířat na základě mediálně známých případů.

Práva zvířat respektive posuzování jejich týrání v kontextu legislativy je závislé i na definici zákona na jejich ochranu, který určuje, které skupiny jsou považovány za zvířata chráněná těmito zákony. V Česku jsou tak například chráněny pouze obratlovci, kteří dosáhli postembryonálního stádia.[1] V širším chápání slova se ale týrání zvířat chápe pro poškozování či nehumání zabíjení jakéhokoliv živočicha i z nižších řádů.

Ochrana zvířat v Česku


Zvířata v Česku jsou chráněny na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání,[1] (novelizován zákonem č. 162/1993 Sb)[5] který byl vydán v roce 1992 na popud mezinárodních předpisů Rady Evropy a Evropského společenství, který zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i formu propagace jejich týrání pro všechny fyzické i právnické osoby na území státu. Ve smyslu tohoto zákona se rozumí zvíře jakýkoliv obratlovec vyjma člověka, nikoliv však plody nebo embrya těchto zvířat. Zákon ukládá všem osobám chránit zvířata před týráním. Ochranu zvířat zákon nařizuje provádět ministerstvu zemědělství České republiky a dalším příslušným orgánům jako je například Státní veterinární správa České republiky či místní úřady obcí.[6] Tyto orgány provádějí kontroly při chování zvířat, přepravě, na jatkách či při laboratorním využívání zvířat. Koordinaci mezi jednotlivými orgány zajišťuje Ústřední komise na ochranu zvířat.

Utrpení zvířete dle zmiňovaného zákona je jakýkoliv stav způsobený podnětem nebo zákrokem, kterého se nemůže zvíře samo zbavit a který zvířeti způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt (jedná se o zákroky způsobující nepřiměřenou bolest prováděného zákroku, u smrti zvířete se rozlišuje usmrcení a utracení, které se provádí pokud možno bezbolestně).[2] Naproti tomu například použití biče není obecně považováno za týrání zvířete, pokud při jeho použití nedojde ke vzniku modřin či poranění kůže zvířete.[5] Za týrání je naproti tomu považováno využívání zvířat jako lákadla či zkoušet zvíře na jiném zvířeti, štvát zvířata proti sobě (vyjma potřeb při lovu) atd. Na území Česka jsou tak zakázány i zvířecí zápasy, které jsou v některých jiných zemích běžné (např. kohoutí zápasy).[5]

V Česku jsou zvířata částečně chráněna i v rámci dalších zákonů,[5] kdy usmrcení zvířete může být např. považováno za poškození cizí věci.[2] V případě zjištění porušování práv zvířat je kontrolní orgán schopen zahájit správní řízení, které může vést k udělení pokuty, odebrání zvířat, či k podání podnětu k trestnímu stíhání zodpovědné osoby. Při správním řízení může být pachateli uložena pokuta ve výši 50 000 Kč či při opakovaném provinění 200 000 Kč. Od roku 1992 do roku 2004 bylo v Česku za týrání zvířat odsouzeno celkem 221 osob.[6] V roce 2007 bylo za týrání zvířat odsouzeno 17 lidí, což je čtyřikrát více než v roce 2006.[7]

V současnosti hrozí pachatelovi v Česku až dva roky odnětí svobody za týrání zvířat, ale ministerstvo spravedlnosti připravuje novelizaci zákona, který by zvyšoval horní sazbu až na 5 let odnětí svobod, čímž se snaží vyhovět řadě kritiky, jak ze strany organizací bojující za práva zvířat, tak i některých státních orgánů. Současně je přidána další skutková podstata zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Ze statistik vychází, že v Česku jsou nejtýranějšími zvířaty psi, kočky a hospodářský dobytek.[7]

Zdroj: WIKIPEDIE